บทความนี้สาธิตวิธีการใช้ Bluetooth ODB-II Can (ELM 327) ตัวจิ๋ว(สีน้ำเงิน) กับโปรแกรม TouchScan นะครับ โดยขอให้พี่วัฒน์ที่คลับ Thai Triton Club เป็นคนทดลองให้เนื่องจากเป็นผู้มีประสบการณ์กับการใช้งานนี้นะครับ

เริ่มจากการเสียบตัว Bluetooth ODB-II Can ของ Car-pal ODB Interface Unit ที่ ODB Port หรือ Service Port ของรถยนต์ หรือจะเสียบหลังที่ติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้วก็ได้ แล้วเริ่มติดตั้งโปรแกรม VitalScan จากแผ่นซีดีที่ให้มาพร้อมกับ Bluetooth ODB-II Can โดยการเปิดไฟล์ X:\VitalScan\setup.exe (เมื่อ X เป็นไดร์ฟของซีดีหรือดีวิดีรอม) ทำการติดตั้งโปรแกรม กด next พอถึงขั้นตอนเลือกเครื่องมือที่ใช้สื่อสารกับ Bluetooth ODB-II Can โดยจะมีให้เลือกว่าใช้ Palm, PocketPC, SmartPhone,WindowsPC, จากการทดสอบของผมใช้ Notebook ก็เลยใช้ตัวเลือกเป็น Windows PC เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว ตัวโปรแกรมจะอยู่ที่ C:\Program Files\VitalODB จะให้ติดตั้ง USB Bluetooth Driver และสั่ง Connect USB Device โดยอัตโนมัติ

การต่อ Bluetooth ODB-II Can แบบ Manual
เราสามารถกำหนดค่าการเชื่อมต่ออุปกรณ์ด้วยเราเองได้ เริ่มต้นโดยต่อตัวอุปกรณ์นี้กับ port ODB-II ของรถยนต์เสียก่อน เพื่อเป็นการจ่ายไฟเลี้ยง โดยที่จะเป็นการเปิดการทำงานของตัวอุปกรณ์อย่างอัตโนมัติ จากนั้นเปิดไอคอนในส่วนของ Bluetooth Manager แล้วก็เลือกคำสั่ง Add New Connection เมื่ออุปกรณ์มองเห็นกันแล้ว จะแสดงในภาพ 1

..

เมื่อตั้งค่าให้อุปกรณ์เชื่อมต่อกันได้แล้ว ต่อไปจะเป็นการเชื่อมต่อกัน จริง ๆ โดยกดปุ่มขวาของเมาส์ที่ไอคอน CAN ODB-IIคลิกคำว่า Connect ดังรูป 2 และใส่ Bluetooth Passkey (PIN Code) ในการเชื่อมต่อข้อมูลดังภาพที่ 3 ซึ่งค่าที่ตั้งมาจากโรงงานคือ “0000” ดังนั้นกดแป้นพิมพ์ 0000 แล้วกด OK เมื่อรหัสในการเชื่อมต่อถูกต้องไอคอนจะเปลี่ยนเป็นรูป ดังภาพที่ 4

..

  • ภาพที่ 1 แสดงการกำหนดค่าการเชื่อมอุปกรณ์ ODB แบบ Bluetooth
  • ภาพที่ 2 การสั่งให้อุปกรณ์ ODB เชื่อมต่อกันกับคอมพิวเตอร์
  • ภาพที่ 3 การป้อนรหัส PID CODE ในการเชื่อมต่อแบบ Bluetooth
  • ภาพที่ 4 แสดงการเชื่อมต่อสมบูรณ์แล้วพร้อมใช้งาน

ในบางครั้งเราควรที่ทราบการจำลอง port ของ Bluetooth ว่าใช้ port serial ใด เพื่อใช้ในโปรแกรม โดยตรวจสอบด้วยการกด Detail เพื่อรายละเอียดว่า Bluetooth จะใช้พอร์ทอนุกรมเบอร์อะไรจากตัวอย่างเป็น COM40 ดังภาพที่ 5


ภาพที่ 5 แสดงรายละเอียดของช่องการสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์กับ ODB CAN

การทดสอบอุปกรณ์กับโปรแกรม Touch Scan 2.7
การเชื่อมต่ออุปกรณ์ ODB CAN ด้วยโปรแกรมนี้ยังต้องต่อแบบ Manual ซึ่งเราต้องทราบรายละเอียดการเชื่อมต่อให้มีค่าตรงกัน จากตัวอย่างที่พอร์ทอนุกรม COM40 โดยใช้ความเร็วในการเชื่อมต่อ Baud Rate เป็น 9600 หรือ 38400 bps มากกว่านี้ได้ทดสอบแล้วไม่สามารถต่อเชื่อมได้ ซึ่งค่าสูงย่อมให้ค่าที่แม่นยำกว่าในขณะที่มีการอับเดตข้อมูลจากรถยนต์ ดังภาพที่ 6


ภาพที่ 6 แสดงการกำหนดค่าในการเชื่อมต่อ ODB CAN กับโปรแกรม

ทำการสตาร์ทรถยนต์เสียก่อน เมื่อเครื่องติดพร้อมทำงาน (ส่วนใหญ่ค่าที่ได้จะมีความแม่นยำเมื่อเครื่องยนต์ได้อุ่นเครื่องเป็นระยะเวลาหนึ่ง ที่ทำให้อุณหภูมิน้ำมันหล่อเย็นมีอุณหภูมิประมาณ 85 องศา หรือแล้วแต่ประเภทของรถยนต์ที่กำหนดให้เทอร์โมคอบเปิลทำงาน จ่ายน้ำหล่อเย็นจากหม้อน้ำเข้าสู่เครื่องยนต์) ต่อไปกดที่คำว่า Connect รอสักพักการต่อเชื่อมก็จะสมบูรณ์
หมายเหตุ สำหรับ Honda Civic FD จะเห็นว่ามี ECU 2 จุดให้เลือกเชื่อมต่อ Address ECU $11

เมื่อเชื่อมต่อข้อมูลเสร็จแล้ว ที่มุมซ้ายล่างของ Windows ที่คำว่า Interface และ ECU จะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีเขียว แสดงว่าขณะนี้การเชื่อมต่อสำเร็จแล้ว ต่อไปเราสามารถดูค่าจากเซนเซอร์ที่รายงานค่าส่ง (PID Code) มาให้ ECU ประมวลผลการสั่งฉีดน้ำมัน หรือสั่งระบบ EGR ทำงานที่เหมาะสมได้แล้ว

ความสามารถของโปรแกรม TouchScan
โปรแกรมนี้จะมีความสามารถในการ Monitor ค่าต่าง ๆ เซนเซอร์ในรถยนต์เหมือนกับโปรแกรมอื่น ๆ เช่น ScanXL , PCMScan, ScanMaster, Digitmoto, Scantool.net เป็นต้น สามารถลบ Code ที่ Engine ECU ตรวจพบความผิดปกติของรถยนต์ ดังตัวอย่าง นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบรายละเอียดของรถยนต์ได้

การดูค่าโปรแกรมจะสามารถดูค่าต่าง ๆ เป็นตัวเลขได้โดย กด Logs ตรงช่องด้านขวามือ แล้วกด Plot Config เพื่อเลือกค่า Pid code ถ้ารถยนต์ของเรารองรับ PID ใดบ้างโปรแกรมจะแสดงในช่อง Available Ports ด้านซ้ายมือ จากนั้นเราต้องการเลือกค่าใดบ้างไปแสดงก็กดหัวลูกศร ค่าที่จะให้แสดงจะไปอยู่ที่ช่อง Selected Ports ด้านขวามือ ตามรูปที่ 7


ภาพที่ 7 รายละเอียดเซนเซอร์ต่าง ๆ (PID Code) ที่รถยนต์รองรับ

จากนั้นเราก็พร้อมที่จะดูค่า PID ต่าง ๆ จากเซนต์เซอร์ของรถยนต์ได้แล้ว ซึ่งการทดสอบครั้งนี้ได้ทดสอบกับรถยนต์มิตซูบิซิ ไทรทัน พลัส ปี 2008 โดยที่จอดรถทดสอบ ซึ่งค่าที่แสดงจะมีค่าน้อย Min ค่ามาก Max ค่าเฉลี่ย Mean ดังภาพที่ 8 ส่วน Units เป็นหน่วยเราสามารถเลือกได้ระหว่าง English หรือ Metric


ภาพที่ 8 ค่าต่าง ๆ ที่โปรแกรมสามารถอ่านค่าได้จากรถยนต์มิตซูบิชิไทรทัน

ในการแสดงผลค่าต่าง ๆ ยังสามารถแสดงเป็นกราฟ เพื่อให้เห็นความมีเสถียรภาพของเครื่องยนต์ได้ว่า มีความนิ่งของข้อมูลอย่างไรบ้าง ในลักษณะของกราฟเวลา ดังภาพที่ 9 เป็นการวัดค่าอัตราการไหลของอากาศ (MAF) และแรงดันคอมมอนเรล (FRP_C) เทียบกับหน่วยของเวลา


ภาพที่ 9 การอ่านค่าเซนเซอร์แบบกราฟ

การตรวจสอบ Trouble Code ของ Engine ECU
ในโปรแกรม Touchscan สามารถที่จะอ่านค่า DTC ที่ ECU ได้เก็บค่าไว้ หรือแสดงเป็นไฟเตือนรูปเครื่องยนต์ ในกรณีตรวจพบสิ่งผิดปกติของเครื่องยนต์ และสามารถที่จะลบได้ ถ้าเราทราบสาเหตุความผิดพลาดนั้น ถ้าไม่ทราบควรที่จะนำรถเข้าศูนย์ตรวจสอบจะดีกว่า โดยกด Diag ปุ่มกดด้านขวามือ ในตัวอย่างเป็น Code U1101 ดังภาพที่ 10 ซึ่งเกิดความผิดพลาดเกี่ยวกับเกียร์ธรรมดา ซึ่งไม่เกิดกับรถยนต์ที่เป็นเกียร์ออโต้ จึงไม่ได้มีความผิดปกติแต่อย่างใด ไม่จำเป็นต้องลบก็ได้ แต่ถ้ามี code อื่น ๆ ที่ต้องการลบก็เพียงแค่กด Clear Trouble Code ก็จะสามารถลบ Code นั้นได้ จึงทำให้ไฟเตือนรูปเครื่องยนต์ดับลงไป


ภาพที่ 10 การแสดง Trouble Code ของรถยนต์

การตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับรถยนต์
โปรแกรม TouchScan ยังสามารถตรวจสอบรายละเอียดอื่นๆ เกี่ยวกับรถยนต์ที่ได้บันทึกค่าในกล่อง Engine ECU ได้ เช่น หมายเลขแคสซี หมายเลขการ Calibation ตรงนี้สามารถตรวสอบเวอร์ชั่นของ ECU ได้ เผื่อจะมีการอับเดตข้อมูลจากศูนย์ ในกรณีศูนย์มีการปรับปรุงโปรแกรมภายใน ECU ใหม่ ดังภาพที่ 11


ภาพที่ 11 แสดงรายละเอียดของรถยนต์ที่บันทึกไว้ในตัว ECU

การแสดงผลแบบกราฟิกแบบ Dashboard
ในของการแสดงผลในรูปแบบกราฟิก โปรแกรม Touchscan 2.7 สามารถแสดงได้สวยงาม สามารถนำค่า Pid ต่าง ๆ ที่รนยนต์ของเรารองรับมาแสดงได้ โดยต้องตรวจสอบแบบตัวเลขเสียก่อน ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว และสามารถตั้งรูปแบบการแสดงผลได้ด้วยตัวเราเอง โปรแกรมนี้จะโดดเด่นในเรื่องการวัดปริมาณการสิ้นเปลืองของน้ำมันเชื้อเพลิงได้ โดยแบบเป็น Tip 1 และ Tip 2 มีหน่วยเป็นกิโลเมตรต่อลิตร ตรงนี้ทำให้เราทราบข้อมูลเพื่อบันทึกค่าใช้จ่าย และประมาณค่าใช้จ่ายในการเดินทางของเราได้ ดังภาพที่ 12 เป็น Dashboard ที่โปรแกรมมีมาให้แล้ว


ภาพที่ 12 การแสดงผลค่าเซนเซอร์ในรูปแบบ Dashboard

เขียนโดย Wattana สมาชิก ThaiTritonClub.com
เรียบเรียง Goodpost สมาชิกThaiGoodPost.com
บทความนี้สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539
ดาวน์โหลดบทความนี้ในรูปแบบ Word (.doc) ได้ที่นี่